Fethi fatih sultanKeywords: fethi fatih sultan
Description: Gazi Murad Han sabah namazэnэ kэlmэю, seccadesi ьzerinde Kur’an-э kerim okuyordu. Fetih sыre-i юerif’ini bitirmiю, Muhammed sыre-i юerif’ine baюlayacaktэ. Эз hizmetkвrlarэndan biri aceleyle

Gazi Murad Han sabah namazэnэ kэlmэю, seccadesi ьzerinde Kur’an-э kerim okuyordu. Fetih sыre-i юerif’ini bitirmiю, Muhammed sыre-i юerif’ine baюlayacaktэ. Эз hizmetkвrlarэndan biri aceleyle iзeri girdi. “Hьnkвrэm! Gцzьnьz aydэn olsun, bir oрlunuz oldu.” dedi. Bu habere зok sevinen yirmisekiz yaюэndaki genз padiюah ellerini semвya kaldэrarak:

“Elhamdьlillвh. Ravza-i Murad’da bir gьl-i Muhammed aзtэ.” diyerek Yaradan’a юьkretti, adэnэ Mehmed koydu.

Devrinin en deрerli вlimlerinin elinde yetiюen Юehzвde Mehmed, yalnэz Эslвm Tьrk tarihinin deрil, dьnya tarihinin en seзkin simвlarэndan biridir. Osmanlэ hьkьmdarlarэ iзinde hem en dвhi asker, hem en gьzide devlet adamэ, hem de en bьyьk вlim olanэdэr. Akюemseddin ve Molla Gьranо gibi zatlarэn dizinde yetiюmiюtir. Zвhirо ve bвtэnо ilimlerde mьtehasis olan Akюemseddin -kuddise sэrruh- Hazretleri юehzвdenin herюeyi ile bizzat ilgilenmiюti.

Yaratэlэюtan sahip olduрu kabiliyet bir yana, babasэnэn yanэnda bьyьk meydan muhaberelerine katэlmэю, tam bir askerlik tecrьbesi elde etmiюti, ondokuz yaюэnda hьkьmdar oldu.

Bir devlet adamэnda bulunmasэ gereken bьtьn hasletlere sahipti. Sabэrlэ, tedbirli, keskin zekвlэ, uyanэk, asil tavэrlэ, nefsine hвkim, zevk ve sefвdan uzak, cцmert, kэzgэnlэрэnэ gerektiрinde saklamasэnэ bilen, nвdiren gьlen bir kiюi idi.

Osmanlэ tarihinde, Yьkselme devri diyebileceрimiz haюmetli bir devrin aзэlmasэna sebep olurken; dьnya tarihinde de Ortaзaр’эn bitip Yeniзaр’эn baюlamasэnэ saрlamэюtэr.

Onu юehzвdeliрinden beri kasэp kavuran, bьtьn hьcrelerine kadar sinen bir ateю vardэ, gece gьndьz uykusuz ve huzursuz bэrakэyordu: Эstanbul’u fethetmek.

Osmanlэ topraklarэna saldэran Karaman beyini cezalandэrdэktan sonra, ilk iю olarak Эstanbul’un fethi hazэrlэklarэna baюladэ. Bizansэ ortadan kaldэrmayэ kafasэna koymuюtu. Herюeyi en ince noktalarэna kadar hesaplayarak зalэюmalara ve hazэrlэklara baюladэ. Зalэюmalarэnэ dьюmanlarэ зэldэrtacak, dostlarэnэ hayranlэk iзinde bэrakacak kadar gizlilik ve mьkemmellik iзinde yaptэ. Projesini bizzat kendisinin yaptэрэ Rumelihisarэ denilen azametli kale dцrt ayda bitirildi ve gayet iyi tahkim edildi. Asya kэyэsэnda Yэldэrэm Beyazэt’эn inюв ettirdiрi Anadolu hisarэ vardэ, bцylece boрaz kesilmiю oldu.

Kэюэ Edirne’de geзirerek savaю hazэrlэklarэ yaptэ. Ortaзaр insanэnэn hafsalasэnэn alamayacaрэ azamette, iki tonluk gьlle savurabilen, ikibin asker tarafэndan зekilen muazzam toplar dцktьrdь. Dцkьlen toplar o zamana kadar dьnyada gцrьlmemiю bьyьklьkte idi.

6 Nisan 1453’de muhasara baюladэ. Tьrk toplarэnэn gцk gьrьltьsьnь andэran patlamalarэ, dьnyaya fethin baюladэрэnэ ilвn etti.

22 Nisan gecesi yetmiю parзalэk donanma Kasэmpaюa sэrtlarэndan kaydэrэlarak Haliз’e indirildi. Bцylece Haliз’teki Bizans ve Lвtin gemileri iki ateю arasэnda kalmэю oldu. Sultan Mehmed’in karadan gemi yьrьtmesi akэllara durgunluk vermiюti. Bцyle bir durumun tarihte bir eюine rastlanmamэю, o zamana kadar bir benzerine teюebbьs dahi edilmemiюti.

29 Mayэs gьnь sabah namazэnэ mьteakip yapэlan duвdan ve hьkьmdarэn hitabesinden sonra henьz юafak sцkmeden Tьrk toplarэ gьmbьrdemeye baюladэ. Top ve tekbir sesleri ile, davul, kцs ve boru sesleri birleюerek Эstanbul semвlarэna dalga dalga yayэldэ. Hendekleri bir anda aюan mьcahitler, цlьmь hiзe sayarak dayadэklarэ merdivenlerle surlara tэrmanmaya baюladэlar. Diрer taraftan Topkapэ ve Edinrekapэ mэntэkasэndan coюkun bir эrmak gibi Эstanbul’a aktэlar.

Bu bьyьk akэn esnasэnda Akюemseddin -kuddise sэrruh- Hazretleri зadэrэnda secdeye kapanmэю, gцzyaюlarэ ile, aюk ve vecd iзinde fetih iзin duв ediyordu.

Sonunda surlara tэrmanan yiрit Ulubatlэ Hasan, Tьrk sancaрэnэ surlara dikti. Fecirle birlikte surlarda Tьrk bayraklarэ dalgalanmaya baюladэ. Elliьз gьnlьk muhasaradan sonra yapэlan nihai taarruzla “Юehirler incisi” adэ verilen Эstanbul fethedildi.

Osmanlэ bayraрэnэ Topkapэ ьzerinde gцren ve o andan itibaren Fatih ьnvanэnэ alan Sultan Mehmed, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizin mьjdesine mazhar olmanэn verdiрi sevinзle atэndan inip yere kapandэ ve Allah-u Teвlв’ya hamd ve senвda bulundu.

Resulullah Aleyhisselвm Fetih’ten sekizyьz sene kadar evvel bir Hadis-i юerif’lerinde юцyle buyurmuюtu:

“Kostantiniyye muhakkak fetholunacaktэr. Onu fetheden kumandan ne gьzel kumandandэr, onu fetheden askerler ne gьzel askerlerdir!” (Ahmed bin Hanbel)

Bu Hadis-i юerif’ten baюka, ilk Osmanlэ hьkьmdarэ Osman Gazi’nin evlвt ve ahfвdэna bir buзuk asэr цncesinden bir de vasiyeti vardэr:

Sebe sыre-i юerif’inin 15. Вyet-i kerime’sinde geзen: “Beldetьn Tayyibetьn” sцzь ebced hesabэ ile Hicrо 857 olan Эstanbul’un fethine tarih dьюьrьlmьюtьr.

Эstanbul’u fethettiрinde Sultan Mehmed yirmibir yaюэnda idi. Kendisine bu tarihten itibaren “Fвtih” ve “Ebьl-Feth” ьnvanlarэ verildi.

Эstanbul uzun asэrlar boyunca birзok cengвver kumandan ve asker tarafэndan kuюatэlmasэna raрmen; Fatih ve onun madde ve mвnв erlerinden, gцnьl sultanlarэndan oluюan muazzam ordusuna kadar hiз kimseye nasip olmamэюtэr.

Gerзek bir mьrюid-i kвmil olan Akюemseddin -kuddise sэrruh- Hazretlerinin bьyьk mвnevо gьcь, bedeni toprak altэnda bulunmakla birlikte mьbarek ruhu mьminlerin gцnlьnde olan Hazret-i Eyyьb el-Ensвrо -radiyallahu anh-in varlэрэ ile birleюince ve bu bьyьk fetih gerзekleюince Fatih Sultan Hazretleri юцyle sцylemiюtir:

“Bendeki bu sevinci gцrьrsьnьz. Kostantiniye’nin fethine seviniyorum sanmayэn. Akюemseddin benim zamanэmda yaюamэюtэr, ona sevinirim.”

Akюemseddin -kuddise sэrruh- Hazretlerine “Эstanbul’un mвnevо Fвtihi” denilmesinin sebebi budur.

Эstanbul’un fethine Эslвm вlemi bьyьk bir sevinз duyarken, Avrupa haзlэ вlemi de ьzьntь iзinde kaldэ, bьyьk bir yasa bьrьndьler.

Otuz yэllэk hьkьmdarlэрэ sэrasэnda Hazret-i Fвtih; yirmiden fazla devleti ve bu arada iki imparatorluрu tarih sahnesinden silmiю, topraklar kendisinden bir asэr sonra yirmimilyon kilometre kareye ulaюmэюtэr.

Her sene en son keюiflere gцre ordunun silahlarэnэ yeniletmiю, ikinci derecede bir deniz kuvveti olarak teslim aldэрэ donanmayэ, dьnyanэn birinci deniz kuvveti haline getirmiюtir.

Ortaзaр’э kapatarak Yeni Зaр’э aзan Fatih Sultan Mehmed Han, gьya ihtida edip Yakup Paюa adэnэ alan Venedikli bir yahudi tarafэndan zehirlenerek юehid edilmiюtir.

Vefat ettiрinde kэrkdokuz yaюэnda idi ve nereye yapэlacaрэnэ kendisinden baюka kimsenin bilmediрi bir sefere зэkэyordu.


Photogallery Fethi fatih sultan:


Gnl Mimarlari ve Anadolu'nun Fethi | AA23.Org Gelecegin Habercisi -


Trabzon'un Fethi | Devlet-i liyye-i Osmniyye


Trabzonun Fethi 1461 Fatih Sultan Mehmet Fotografi | FotoKritik


Mart | 2013 | Tarihin Izleri


istanbul'un fethi | Belgelerle Gerek Tarih


istanbul.png


KSG11237_15191536.jpg


18165.jpg


Ruhun Sadolsun Sultan Fatih - Timeturk: Haber, Timeturk Haber ...


Istanbul'un Fethinin Manevi Mimarlari - Akademik Blog


istanbul'un fethi | Belgelerle Gerek Tarih


ISTANBUL`UN FETHI`NIN BILINMEYEN TARAFLARI  Gynem  Beysehir


00140540684839463271.jpg


29 Mayis 1453 Fatih'in Istanbul Fetih (The Conquest of ...


Fatih Istanbul'u Fethetmemisti ! | NurNet.Org


a13_34604-1024x576.jpg


T.C. MILL EGITIM BAKANLIGI ANKARA / KEIREN / Fatih Sultan ...


Istanbul'un Fethi" - sivist - Blogcu.com


ist-fethi-res.JPG


Osmanli devleti | Belgelerle Gerek Tarih


1453 Istanbul'un Fethi | Recebin Adresi