Zasada suwerennosciKeywords: naród i zasada suwerenności narodu, notatki introwertyczki: naród i zasada suwerenności narodu, notatki introwertyczki
Description: Kultura - ogół materialnych i niematerialnych wytworów człowieka; wszystko to, co nie powstało na drodze naturalnej, ale jest rezultatem działania ludzi. Kultura jest wytworem zbiorowym

Kultura - ogół materialnych i niematerialnych wytworów człowieka; wszystko to, co nie powstało na drodze naturalnej, ale jest rezultatem działania ludzi. Kultura jest wytworem zbiorowym społeczności, jest związana i wynika z warunków, w jakich ludzie produkują środki zaspokajania potrzeb.

W znaczeniu polityczn ym termin „naród” stosowany jest jako swego rodzaju symbol i odnosi się do ogółu obywateli zamieszkujących w danym państwie.

Zasada suwerenności narodu - jest podstawową zasadą państwa demokratycznego. Oznacza, iż źródłem władzy jest naród, władza w państwie należy do narodu. To naród sprawuje najwyższą władzę, której przejawem jest podejmowanie ostatecznych decyzji. Art. 4 ust. 1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku stanowi, że "Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu", natomiast art. 4 ust. 2 dodaje: "Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio".

Suwerenność - zdolność do samodzielnego decydowania o wszystkich sprawach i samodzielnego podejmowania decyzji.

Głosowanie ludowe (referendum, plebiscyt) - głosowanie o charakterze powszechnym za projektem określonego politycznego rozstrzygnięcia albo przeciw niemu. W referendum udział mogą brać obywatele mający czynne prawo wyborcze.

Inicjatywa ludowa - przyznanie określonej prawnie liczbie obywateli inicjatywy ustawodawczej, czyli możliwości zgłaszania projektu ustawy. W Polsce liczba ta zgodnie z art. 118 ust. 2 Konstytucji wynosi 100 000.

W państwach demokracji zachodniej przyjęta jest zasada mandatu wolnego. Deputowany do parlamentu jest reprezentantem całego narodu, a nie swoich wyborców z okręgu, w którym został wybrany. Oznacza to, że nie jest on związany wolą swoich wyborców, nie ma prawnego obowiązku zdawania sprawy swoim wyborcom z działalności w charakterze ich przedstawiciela i nie ponosi odpowiedzialności politycznej przed wyborcami. Nie może więc być przez nich odwoływany w czasie kadencji.


Photogallery Zasada suwerennosci:


Prezentacja "1. Konstytucja V Republiki. 1.1. Geneza porazka ...


Prezentacja "Demokracja. Definicja demokracji Demokracja jest to ...


Prezentacja "Konstytucyjny system organw panstwowych. Cz. 3."


Zasada suwerennosci narodu w warunkach integracji Polski z Unia ...


Historia ustroju panstw zachodnich zarys wykladu. M. Wasowicz ...


Prezentacja "Polskie prawo parlamentarne na tle porwnawczym ...


Partnerstwa lokalne


Prezentacja "ZASADY PRAWA KONSTYTUCYJNEGO I ROZPORZADZENIA. Zasady ...


Prezentacja "SGH 2008www.koziej.pl 1. Nowa jakosc srodowiska ...


Prezentacja "Polskie prawo parlamentarne na tle porwnawczym ...


Prezentacja "ZASADY PRAWA KONSTYTUCYJNEGO I ROZPORZADZENIA. Zasady ...


Prezentacja "Polskie prawo parlamentarne na tle porwnawczym ...


Prezentacja "Konstytucyjny system organw panstwowych. Cz. 3."


Prezentacja "Www.ekonomiaspoleczna.kielce.uw.gov.pl Szkolenie ...


Prezentacja "Wrzesien 20071www.koziej.pl. Wrzesien 20072 ...


Prezentacja "Doktryny polityczno-prawne Temat nr 3 Wybrane aspekty ...


Prezentacja "Kwiecien 2007www.koziej.pl1 Stanislaw KOZIEJ ...


Zasada suwerennosci narodu w warunkach integracji Polski z Unia ...


Prezentacja "Doktryny polityczno-prawne Temat nr 3 Wybrane aspekty ...


Prezentacja "Warszawa/Ursynw 20101www.koziej.pl. Warszawa/Ursynw ...